กิจกรรม Focus เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน (ครั้งที่ ๒ ) โครงการคลีนิคให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลีนิค ITA)

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) และนางสาวอาซมะห์  สามะ  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Focus เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรตามกรอบการประเมิน (ครั้งที่ ๒ ) โครงการคลีนิคให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (โครงการคลีนิค ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เกิดความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถดำเนินการได้ตรงตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี