บุคลากร

ดร.ศิริชัย นามบุรี
(รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 10009 ()

อีเมล์ : sirichai.nbr@yru.ac.th


อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 17001 ()

อีเมล์ : suwimol.i@yru.ac.th


นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
(หัวหน้างานประเมินคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 17000 ()

อีเมล์ : hamidah.d@yru.ac.th


นายมะรอดี ลอแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 17000 ()

อีเมล์ : mahrodee.l@yru.ac.th


นายมะรอเซะ ลาเม็ง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 17001 (-)

อีเมล์ : marorseh.l@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

ผลงานทางวิชาการ :

-

นางสาวอาซมะห์ สามะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 17000 (-)

อีเมล์ : asmah.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

ผลงานทางวิชาการ :

-