ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) QA Helper

QA Helpers --- ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
 

หลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

       คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561

  • ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา

       คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

      แบบบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ผู้สอน 

      ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

  • ตัวบ่งชี้ 3.2  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

      รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมที่จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา