รายงานการประชุม

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารการประชุม/อบรม

รายงานการประชุมบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)