ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค (คปภ.ภาคใต้)

4 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาค (คปภ.ภาคใต้) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต