การประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

26 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๕ ก.พ. ๖๓) ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สุ่ย เจีย ชั้น ๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้า ๗ ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้