คำสั่ง

4 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) คลังเอกสาร
  • คำสั่งให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558