ปีการศึกษา 2560

2 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) สารสนเทศงานประกัน

ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ (e-QA) ประจำปีกรศึกษา 2560

  • สารสนเทศจากกองบริการการศึกษา ( FTES, จำนวนนักศึกษา, จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา, อัตราการคงอยู่, อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร, จำนวนนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร)