ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

22 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัญญา

          มุ่งประสาน ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

          มุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่นำไปสู่การยกระดับของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

         1. มุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

         2. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

         3. สนับสนุนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย