นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

12 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้

1.  ส่งเสริมให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามระบบการส่งเสริมคุณภาพ (Quality Enhancement) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน

2. มีมาตรการให้คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะมีความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ ทั้งในส่วนของการประเมินตนเอง การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

3. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง

4. สร้างความพร้อมในการเตรียมรับการประเมินให้แก่หลักสูตร เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

5. มุ่งใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพในทุกระดับ